Nieuw: voortaan opletten met het aanmanen van uw wanbetaler!

30 januari 2024

Elk bedrijf, elke ondernemer heeft wel eens te maken met een slecht betalende klant. Het komt er dan op aan om deze op een officiële manier in gebreke te stellen, en dan maar te hopen dat u uw centen krijgt. Maar omwille van een nieuwe wetsregel wordt het echter opletten met het verzenden van een […]

Elk bedrijf, elke ondernemer heeft wel eens te maken met een slecht betalende klant. Het komt er dan op aan om deze op een officiële manier in gebreke te stellen, en dan maar te hopen dat u uw centen krijgt. Maar omwille van een nieuwe wetsregel wordt het echter opletten met het verzenden van een dergelijke aanmaning: hierbij een overzicht van de nieuwe regels!

Nieuw sinds 1 september 2023

Ondanks het feit dat u als bedrijf/ondernemer stappen moet ondernemen indien u een slecht betalende klant hebt, is het sinds september 2023 moeilijker om deze wanbetaler aan te manen en zal u op uw tellen moeten passen.

Een gratis eerste aanmaning

Hebt u als ondernemer te maken met een slecht betalende particuliere klant, dan zal u zich aan strikte regels moeten houden naar aanleiding van deze nieuwe wet. Het is de bedoeling van deze nieuwe wet om consumenten (gewone particuliere klanten dus) te beschermen.

Als bedrijf zal u vooreerst een gratis aanmaning moeten versturen naar deze wanbetaler. Tot op heden werden redelijk wat kosten aangerekend door bedrijven bij de aanmaning van hun niet betalende klant. Dit is dus veranderd sinds 1 september: bij deze eerste herinneringsbrief zullen bedrijven geen extra kosten meer mogen aanrekenen.

Wat na de eerste aanmaning?

Stuurt een ondernemer een dergelijke aanmaning, dan heeft de particuliere klant 14 dagen de tijd om tot betaling over te gaan.

De aanmaning kan verstuurd worden per mail of per post. In het eerste geval wordt 1 dag toegevoegd aan de termijn van 14 dagen en moet de consument dus binnen de 15 dagen betalen. Wordt de aanmaning per post afgeleverd, dan komen er 3 dagen bij en moet de betaling dus binnenkomen bij de schuldeiser binnen 17 dagen.

Schadebedingen beperkt

Daar komt nog bij dat elke onderneming duidelijk moet meedelen aan de consument (vóór het afsluiten van hun contract) of er een schadevergoeding aangerekend wordt bij niet-betaling en hoeveel deze bedraagt. De schadevergoedingen worden voortaan ook beperkt en mogen niet hoger zijn dan:

a)  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b)  30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen

150,01 en 500 euro is;

c)  65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Opgelet!

Bedragen van de onderneming/schuldeiser die hoger zijn dan deze bedragen zijn verboden en worden als niet bestaand beschouwd.

En wat met de intresten?

Ook deze worden beperkt. Deze mogen sinds de nieuwe wet niet meer hoger liggen dan de wettelijke intrestvoet die bepaald wordt in de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties; dat is momenteel 10,5%.

Wat indien u zich niet aan deze nieuwe regels houdt?

Als ondernemer bent u er dus toe verplicht om uw algemene contractvoorwaarden aan te passen aangaande de schadebedingen. Doet u dat niet dan zal het niet mogelijk zijn om uw factuur te laten invorderen door bijvoorbeeld een advocaat of enig ander incassobureau! Zij zullen hun tussenkomst niet kunnen laten gelden indien u deze aanpassingen niet deed, dit omdat zij voortaan verplicht zijn om te controleren of uw algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de nieuwe wetsregels.

Wat indien de klant geen consument is, maar ook een ondernemer?

In dat geval is deze nieuwe wetsregel niet van toepassing. De nieuwigheden gelden alleen indien de klant een gewone particulier (een consument) is. Hebt u te maken met een wanbetaler/ondernemer dan kan u uw kosten aanrekenen voor de aanmaning vanaf het moment dat uw factuur vervallen is. U kan dit dan doen zoals u wenst en uw eerste aanmaning hoeft ook niet gratis te zijn.

Welke zijn de voorziene sancties?

Er worden strenge straffen voorzien! Er kunnen inspecties komen en bij inbreuken kunnen er boetes opgelegd worden die gaan van 26 euro tot 10.000 euro en zelfs nog meer. Bovendien moeten deze bedragen verhoogd worden met de opdeciemen (deze bedragen momenteel 8).

Maar daar komt nog een andere belangrijke sanctie bij: indien u uw algemene voorwaarden niet aanpast en uw wanbetaler zou ondertussen zijn factuur toch hebben betaald, dan kan hij dit bedrag van u terugvragen!

Het is dus heel belangrijk dat u het nodige doet en u zich houdt aan deze nieuwe regels.

Opgepast!

Deze nieuwe regels zijn in werking sinds 1 september 2023 voor alle nieuwe facturen die sinds die datum tot stand kwamen. Gaat het om facturen die vóór die datum ontstonden, dan is de datum van inwerkingtreding voorzien op 1 december 2023.

Ook interessant voor jou