Een nieuwe verplichting in Vlaanderen: het ‘asbestattest’

20 mei 2023

U wenst uw bedrijf onder te brengen in een groter pand, maar vooreerst wenst u uw huidige pand te verkopen. Wenst u over te gaan tot een dergelijke verkoop, dan moet u er sinds kort rekening mee houden dat er verplicht een ‘asbestattest’ voor handen moet zijn. Wat betekent dit concreet? Verplichtingen bij verkoop Bij […]

U wenst uw bedrijf onder te brengen in een groter pand, maar vooreerst wenst u uw huidige pand te verkopen. Wenst u over te gaan tot een dergelijke verkoop, dan moet u er sinds kort rekening mee houden dat er verplicht een ‘asbestattest’ voor handen moet zijn. Wat betekent dit concreet?

Verplichtingen bij verkoop

Bij de verkoop van een pand, woning of enig ander gebouw komt tegenwoordig heel wat kijken. De notaris doet hiertoe ook allerhande opzoekingswerk. Hij kijkt bijvoorbeeld of er geen hypotheek rust op het pand, hij vraagt een bodemattest aan, er moet een EPC-attest opgesteld worden (eveneens verplicht bij verkoop of verhuur van een woning), enzovoort.

Vele van deze attesten zijn verplicht, maar het is ook noodzakelijk dat de kandidaat-koper op de hoogte wordt gebracht omtrent de toestand van het te koop gestelde gebouw. Hij moet alle informatie krijgen opdat hij kan beslissen of hij het pand in kwestie gaat kopen of niet.

Een nieuwe verplichting: het ‘asbestattest’

Opgelet!

Het asbestattest is echter niet verplicht in geval het pand overgaat via een erfenis.

De geldigheidsduur van het asbestattest

Het asbestattest is normaal gezien geldig voor een termijn van 10 jaar. Is deze termijn voorbij, dan is het attest niet meer geldig. Ook indien er een recenter attest werd opgemaakt voor een welbepaald pand, dan maakt dit attest alle andere asbestattesten automatisch ongeldig.

Wie kan een dergelijk asbestattest afleveren?

Dit asbestattest kan niet zomaar door om het even wie afgeleverd worden: alleen gecertifieerde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen een geldig asbestattest afleveren. Deze deskundigen moeten hiertoe gecertifieerd zijn door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), en ze moeten een verplichte opleiding volgen en daarna slagen voor een examen. Om een dergelijke deskundige te vinden, kan men beroep doen op de notaris of op een vastgoedmakelaar.

Het is deze deskundige die het pand zal inspecteren en nagaan hoeveel asbest er aanwezig is. Hij zal ook nagaan welk risico de eventueel aanwezige asbeststoffen kunnen veroorzaken en hij kan ook adviseren om bepaalde materialen te verwijderen.

Opgelet!

Deze deskundige mag geen zaken afbreken! Wel kan hij monsters nemen om te laten onderzoeken in een laboratorium en hiertoe is het dan wel mogelijk dat hij kleine beschadigingen tot stand brengt.

Al de gegevens die de deskundige bijeen krijgt omtrent het te verkopen pand, zullen naar een specifieke digitale databank overgebracht worden. Daarna is het aan OVAM om op basis van al deze gegevens die de deskundige invoerde een asbestattest af te leveren. In dit attest zal OVAM bepalen hoe asbestveilig het pand is. OVAM kan hier eveneens advies geven over hoe het asbest kan worden verwijderd of beheerd.

Wat indien de compromis vóór 23/11 werd ondertekend?

Deze nieuwe regel is ingegaan op 23 november 2022, dus moeten alle onderhandse verkoopovereenkomsten die na deze datum ondertekend worden een asbestattest bevatten. Werd de compromis nu ondertekend vóór deze datum, dan hoeft men niet over een asbestattest te beschikken en hoeft er dus ook niets hieromtrent in de notariële akte opgenomen te worden.

Met het asbestattest wil men aangeven of er al dan niet asbest aanwezig is in het pand dat verkocht wordt. Het attest zal dus bepalen hoe ‘asbestveilig’ het gebouw is. Daar asbest gevaarlijk is en het vroeger veel werd gebruikt bij het bouwen van panden, kan het voor heel wat problemen zorgen. Door het attest wil men elke eigenaar van een pand laten weten welke gebruikte materialen in zijn gebouw over asbest beschikken en hoe hij kan optreden om zijn pand zo asbestveilig mogelijk te maken.

Opgelet!

Het asbestattest gaat geen uitspraak doen of het pand in kwestie volledig asbestvrij is of niet! Het attest haalt alleen aan welke materialen in het pand asbest bevatten, hoe veilig dit asbest is en hoe het kan verwijderd of beheerd worden.

Wanneer moet men over het asbestattest beschikken?

Vanaf 23 november 2022 is er in Vlaanderen een asbestattest noodzakelijk bij de verkoop van een woning (of enig ander pand) gebouwd vóór 2001. Sinds 2001 is in België asbest verboden, dus daarom dit jaartal. Ook deze informatie inzake de asbest moet aan de koper meegedeeld worden en dit reeds bij het ondertekenen van de compromis. Later moet deze asbestinformatie ook opgenomen worden in de notariële akte.

Maar: de verplichting tot het bezit van een asbestattest moet ruimer gezien worden, daar het attest verplicht is bij ‘overdrachten onder levenden’. Dit betekent dat men het asbestattest niet alleen moet hebben bij een verkoop, maar ook bij schenking, vruchtgebruik enzovoort.

Ook interessant voor jou