Bent u voldoende verzekerd?

17 januari 2022

Naar aanleiding van de recente overstromingen in Wallonië en een deel van Vlaanderen zijn er heel wat vragen opgedoken in verband met de brandverzekering. Die dekt normaal gezien deze schades, maar toch doen er heel wat verhalen de ronde van mensen die op de een of andere manier geen tussenkomst van hun verzekering bekomen voor […]

Naar aanleiding van de recente overstromingen in Wallonië en een deel van Vlaanderen zijn er heel wat vragen opgedoken in verband met de brandverzekering. Die dekt normaal gezien deze schades, maar toch doen er heel wat verhalen de ronde van mensen die op de een of andere manier geen tussenkomst van hun verzekering bekomen voor bepaalde schades. Hoe kan dat?

Is een brandverzekering verplicht?

In ons land zijn bepaalde verzekeringen verplicht, zoals bijvoorbeeld de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen. Andere zijn niet verplicht, zoals de brandverzekering. Maar de kans bestaat wel dat men er contractueel toe verplicht wordt om een brandverzekering af te sluiten. We denken hier aan de huurcontracten waarbij de eigenaar zijn huurder kan verplichten om een brandverzekering af te sluiten. De huurder heeft hier trouwens alle belang bij, want indien er zich later schade voordoet en de huurder is aansprakelijk, dan kan hij terugvallen op zijn brandverzekering.

Wat wordt door een brandverzekering gedekt?

Oorspronkelijk dekte een brandverzekering, tenzij anders is bedongen, de verzekerde goederen tegen bijvoorbeeld schade veroorzaakt door brand, door blikseminslag, door ontploffing enzovoort. In de loop der jaren werd de brandverzekering uitgebreid en heeft de wetgever het voor de brandverzekeraar verplicht gemaakt om dekking te geven voor ‘natuurrampen’. Sinds een heel aantal jaren zit er dus in de brandverzekering, zowel voor woningen als voor handelszaken, een dekking voor natuurrampen. Het gaat hier dan om een aardbeving, een overstroming, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen en een aardverschuiving of grondverzakking.

De natuurramp ‘overstroming’ wordt door de wet omschreven als ‘het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede de aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien’.

Een brandverzekering dekt een aantal schades, zoals de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door een natuurramp, de kosten gemaakt voor het afbreken van de goederen die beschadigd zijn en het transport ervan. Ook de kosten voor de huisvesting nadat een woning onbewoonbaar geworden is, worden vergoed.

Concreet houdt dit in dat ook de opruimingskosten, kosten voor het herstel en poetswerken gedekt zijn.

Wat met een beschadigde wagen?

Staat uw bestelwagen of wagen op uw oprit, in uw garage of op straat, dan stelt zich de vraag of uw brandverzekeraar ook de schade aan dit voertuig zal verzekeren ten tijde van een overstroming. Hier is het opletten geblazen want deze zaken worden niet per se gedekt door de brandverzekering! Er zal dus moeten gekeken worden naar de plaats waar uw wagen zich bevond ten tijde van de overstromingen. Staat hij in uw garage, dan zal uw voertuig allicht verzekerd worden door de brandverzekering (na te kijken in uw contract).

Stond uw wagen ten tijde van de overstromingen op straat, dan zal moeten gekeken worden naar hoe uw wagen verzekerd is. Hebt u een omniumverzekering dan is er geen probleem en dekt deze de schade aan uw voertuig. Hebt u deze verzekering niet, dan zal u niet gedekt zijn.

Andere verzekeringscontracten kunnen ook een clausule hebben waarin bepaald wordt dat uw wagen bij natuurrampen verzekerd is door de brandverzekering indien hij zich in een bepaalde straal rond uw woning bevindt. Ook dit moet u navragen bij uw verzekeraar.

Wat met beschadigingen aan uw tuin en/of tuinhuis?

Ook hier is het opletten omdat zaken die zich buiten de woning bevinden niet standaard verzekerd zijn in de brandverzekering. Wenst u hiervoor verzekerd te zijn, dan moet u contact opnemen met uw verzekeraar en u hiervoor laten verzekeren.

Hoeveel krijgt een eigenaar?

Gaat het om een woning, dan zal de eigenaar ervan normaal gezien de nieuwwaarde bekomen voor de heropbouw van zijn woning.

Opgelet!

Er moet ook rekening mee gehouden worden dat de brandverzekering een vrijstelling heeft, een bedrag dus dat u altijd uit eigen zak zal moeten betalen!

Ons advies

Lees zeker de algemene voorwaarden na van uw brandverzekering, en ga na waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Wenst u extra zaken te latenverzekeren, neem dan contact op met uw verzekeraar en deel hem mee welke extra waarborgen u wenst te bekomen. Uw premie zal hierdoor dan uiteraard omhooggaan, maar dan zit u wel veilig indien er zich een schadegeval voordoet!

Ook interessant voor jou